แนะนำหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑

f 16 icon  กองบังคับการ

bullr  แผนกยุทธการ

bullr  แผนกกำลังพล

bullr  แผนกส่งกำลังบำรุง

bullr  แผนกการข่าว

bullr  แผนกธุรการ

bullr  แผนกกิจการพลเรือน

bullr  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

bullr  หมวดจัดหา

f 16 icon  ส่วนปฏิบัติการ

bullr  ฝูงบิน ๑๐๒

bullr  ฝูงบิน ๑๐๓

bullr  กองพันทหารอากาศโยธิน

bullr  แผนกสนับสนุนการบิน

bullr  แผนกควบคุมการยุทธทางอากาศ

f 16 icon  กองเทคนิค กองบิน ๑

bullr  แผนกช่างอากาศ

bullr  แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

bullr  แผนกสรรพาวุธ

bullr  หมวดบริการเชื้อเพลิง

f 16 icon  หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑

bullr  แผนกการเงิน

bullr  งบประมาณ

bullr  มาตรฐานการบิน

bullr  โรงพยาบาลกองบิน

bullr  แผนกช่างโยธา

bullr  แผนกสวัสดิการ

bullr  แผนกขนส่ง

bullr  แผนกพลาธิการ

bullr  นิรภัย

bullr  อนุศาสนาจารย์

bullr  กองร้อยทหารสารวัตร

bullr  นายทหารพระธรรมนูญ

f 16 icon  หน่วยในพื้นที่

bullr  ศูนย์การสงครามทางอากาศ

bullr  ศูนย์สนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่ ๒

bullr  หน่วยบินฝนหลวง

f 16 icon  หน่วยงานอื่น ๆ

bullr  ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑

bullr  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน ๑ จำกัด

bullr  ศูนย์เคเบิลทีวี

bullr  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด