ประกาศราคากลาง สร้างอาคารผู้ป่วยใน รพ.กองบิน ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง สร้างตึกแถว น.ประทวน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ศกอ.) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ป.๓๑๒๘ (บ้านพักข้าราชการชั้นประทวน) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๑๓ (ฝสทค.ผสอ.กทน.บน.๑ และ ฝอน.ผสอ.กทน.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
download
ประกาศราคากลาง สร้างโรงจอดรถพ่วงบรรทุกกระสุนวัตถุระเบิด ผคว.๒ กพว.สพ.ทอ. ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง งานจ้างปรับปรุงรั้วสนามบินบริเวณทางวิ่ง ๒๔ ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๒๘ และอาคารเก็บท่อบรรจุออกซิเจนและเติมออกซิเจนเหลว
download

ประกาศราคากลาง งานสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศปก.ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๗ (ฝอส.ผสพ.กทน.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download

ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๙๖ (ชุมนุม พัน.อย.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
download
ประกาศราคากลาง ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (มว.จัดหา) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download