ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
 
 

download