ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด
 

 

download