ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
 

 

download