ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง

 

download