ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑

 

download