ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงโรงจอดรถอาคาร ศปก.ที่ บน.๑
download