ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๖ (อาคารเครื่องมือเครื่องใช้ประจำ บ.) ที่ บน.๑
download