e Editor

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑
download