ประกาศราคากลาง สร้างตึกแถว น.ประทวน พร้อมระบบสาธารณูปโภค (ศกอ.) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
download