ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑

 

download

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง

 

download

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
 

 

download

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
ชุดฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อแบบ ๕ สถานี จำนวน ๑ ชุด
 

 

download

 

 

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจัดซื้อ
ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน ๔ เครื่อง
 
 

download

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร บก.ร้อย.ทสห.บน.๑ และปรับปรุงห้องน้ำอาคารจุดรักษาการณ์ช่องทาง จ.๑, จ.๒, จ.๕, จ.๖ บน.๑
 
 

download

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.ตอ.พัน.อย.บน.๑
 
 

download

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.รก.พัน.อย.บน.๑
 
 

download

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร ร้อย.สนน.พัน.อย.บน.๑
 
 

download

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 

download

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารเรือนนอน และแบบ ปร.4-5-6
download