ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๗ (ฝอส.ผสพ.กทน.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๓
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๔๗ (ฝอส.ผสพ.กทน.บน.๑) จำนวน ๑ งาน

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๙๖ (ชุมนุม พัน.อย.บน.๑) จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๓
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๙๖ (ชุมนุม พัน.อย.บน.๑) จำนวน ๑ งาน

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (มว.จัดหา) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑/๒๕๖๓
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๓๔ (มว.จัดหา) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๗/๒๕๖๒
การปรับปรุงสระว่ายน้ำ ที่ บน.๑

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๒ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๓/๒๕๖๒
การปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๒ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๓ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๔/๒๕๖๒
การปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๓ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๔ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๕/๒๕๖๒
การปรับปรุงห้องน้ำอาคารหมายเลข สก.๓๒๒๔ (อาคารรับรอง ๒ ชั้น ๖๐ ห้อง รับรอง ป.) ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑

 

 

download

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบประปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) 

 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕/๒๕๖๒
การจ้างก่อสร้างซ่อมแซมระบบปะปาและอุปกรณ์ ที่ บน.๑

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒
การซื้อ เครื่องก้าวเดินขึ้นเขา จำนวน ๒ เครื่อง

 

 

download

 

ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๒
การซื้อ เครื่องเดินวงรี จำนวน ๒ เครื่อง

 

 

download