ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๖/๒๕๖๒
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๙ (อาคารฝ่ายสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์) ฝูง ๑๐๒ บน.๑

 

 

download