ประกาศกองบิน ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
 

 

download

 

 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิดส์ (e-bidding) เลขที่ ๒/๒๕๖๓
การจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๐๐๖ (อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์) ที่ บน.๑ จำนวน ๑ งาน

 

download