พิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16
"๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย"

   พลอากาศเอก จอม  รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเกียรติยศเนื่องในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี เครื่องบินขับไล่แบบที่ ๑๙/ก (บ.ข.๑๙/ก) หรือเครื่องบิน F-16 "๓๐ ปีบ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย" โอกาสนี้ พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์ และ พลอากาศเอก ประจิน  จั่นตอง อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเคยทําการบินกับเครื่องบิน F-16 ได้ให้เกียรติเดินทางมาร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา

   สำหรับเครื่องบิน F-16 ได้บรรจุเข้าประจำการครั้งแรกในกองทัพอากาศ ณ ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๓๑ ตามโครงการ Peace Naresuan ซึ่งเป็นโครงการที่กองทัพอากาศจัดหาเครื่องบินรบที่ทันสมัยเข้าประจำการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องปรามและพร้อมตอบโต้การรุกรานของลัทธิคอมมิวนิสต์จากประเทศรอบข้าง ต่อมากองทัพอากาศ ได้จัดหาเครื่องบิน F-16 เพิ่มเติม เข้าประจำการยังฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ และฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ ตามลำดับ

   ซึ่งในปีนี้ เป็นปีที่เครื่องบิน F-16 ได้เข้าประจำการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องคุ้มครองน่านฟ้าไทยมาแล้วครบ ๓๐ ปี กองทัพอากาศจึงได้จัดงาน "๓๐ ปี บ.ข.๑๙/ก แสนยานุภาพเหนือน่านฟ้าไทย" ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักบิน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ปฏิบัติงานกับ เครื่องบิน F-16 โดยได้จัดให้มีการแสดงการบินสวนสนามของเครื่องบิน F-16 จากทั้ง ๓ ฝูงบิน ได้แก่

   -  ฝูงบิน ๑๐๒ กองบิน ๑ นามเรียกขาน "STARS"

   -  ฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ นามเรียกขาน "LIGHTNING"

   -  ฝูงบิน ๔๐๓ กองบิน ๔ นามเรียกขาน "COBRA"

 

30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 1  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 2  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 3  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 4

30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 5  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 6  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 7  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 8

30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 9  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 10  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 11  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 12

30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 13  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 14  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 15  30years-of-RTAF-F-16-Fighting-Falcon 16