ชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือในด้านงานสวัสดิการ และสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๑ ...

Line01

นโยบายของชมรม

   เพื่อช่วยส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ประสานสามัคคีในหมู่สมาชิก สนับสนุนช่วยเหลือในด้านสวัสดิการและสงเคราะห์แก่ครอบครัวข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๑ สนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุตร ธิดาของข้าราชการฯ คอยบำรุงขวัญ และกำลังใจแก่ข้าราชการทหารอากาศ กองบิน ๑ ในการปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนหน้า ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับรัฐบาล องค์การ สมาคม มูลนิธิและสังคมที่เป็นสาธารณประโยชน์ในวิถีทางที่ไม่ขัดต่อคติธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง ...

Line01

การให้ความรู้แก่สมาชิก

  เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของชมรม เพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพเสริมให้กับสมาชิก และเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนของข้าราชการ อันนำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่ดียิ่งขึ้น ...

Line01

การช่วยเหลือประชาชน

  ช่วยส่งเสริมสนับสนุน และให้ความร่วมมือกับทาง กองบิน ๑ รัฐบาล องค์การ สมาคม มูลนิธิและสังคมที่เป็นสาธารณะประโยชน์ในวิถีทางที่ไม่ขัดต่อคติธรรมและกฎหมายของบ้านเมือง อีกทั้งยังคอยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ...

Line01