ผู้บังคับบัญชากองบิน ๑

 

  commander 01   
 

 นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี
ผู้บังคับการกองบิน ๑

 
     

commander 02

 

 

commander 03

 

นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย
รองผู้บังคับการกองบิน ๑

 

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ
รองผู้บังคับการกองบิน ๑

     
 

commander 04

 

 
 

นาวาอากาศเอก ดํารงค์ศักดิ์  ฟักขํา

เสนาธิการกองบิน ๑