ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

ลำดับ
รูปภาพ
ยศ-ชื่อ-สกุล
ดำรงตำแหน่ง
๑.
 commander
ร.อ.หลวงเจริญ  จรัมพร
ปี พ.ศ.๒๔๗๙ - ๒๔๘๓
๒.
 commander
น.ท.ม.ร.ว.บุลณรงค์  ลดาวัลย์
ปี พ.ศ.๒๔๘๓ - ๒๔๘๕
๓.
 commander
น.ท.พิชัย  พิรยายนต์
ปี พ.ศ.๒๔๘๕ - ๒๔๘๗
๔.
 commander
น.ต.ศิริ  เมืองมณี
ปี พ.ศ.๒๔๘๗ - ๒๔๘๙
๕.
 commander
น.ท.ประสงค์  คุณะดิลก
ปี พ.ศ.๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
๖.
 commander
น.ท.หาญ  กฤษณะสมิต
ปี พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๑
๗.
 commander
น.ท.เฉลิมเกียรติ  วัฒนางกูร
ปี พ.ศ.๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
๘.
 commander
น.ท.เทพ  เกษมุติ
ปี พ.ศ.๒๔๙๓ - ๒๔๙๔
๙.
 commander
น.ท.มานพ  สุริยะ
ปี พ.ศ.๒๔๙๔ - ๒๔๙๕
๑๐.
 commander
น.อ.ประสงค์  คุณะดิลก
ปี พ.ศ.๒๔๙๕ - ๒๔๙๖
๑๑.
 commander
น.ท.เฉลิม  ทีวะเวช
ปี พ.ศ.๒๔๙๖ - ๒๔๙๗
๑๒.
 commander
พล.อ.ต.เทพ  เกษมุติ
ปี พ.ศ.๒๔๙๗ - ๒๔๙๘
๑๓.
commander 
น.อ.คำรณ  ลีละสิริ
ปี พ.ศ.๒๔๙๘ - ๒๕๐๐
๑๔.
 commander
น.อ.พะเนียง  กานตรัตน์
ปี พ.ศ.๒๕๐๐ - ๒๕๐๑
๑๕.
 commander
พล.อ.ต.สวัสดิ์  พรชำนิ
ปี พ.ศ.๒๕๐๑ - ๒๕๐๒
๑๖.
 commander
น.อ.อัมพร  คอนดี
ปี พ.ศ.๒๕๐๓ - ๒๕๐๙
๑๗.
 commander
น.อ.อรุณ  พร้อมเทพ
ปี พ.ศ.๒๕๐๙ - ๒๕๑๐
๑๘.
commander 
น.อ.บุญสม  อยู่ออมสิน
ปี พ.ศ.๒๕๑๐ - ๒๕๑๔
๑๙.
commander 
น.อ.ชากร  ทัตตานนท์
ปี พ.ศ.๒๕๑๔ - ๒๕๑๕
๒๐.
 commander
น.อ.ม.ล.จิตรพี  สุบรรณ
ปี พ.ศ.๒๕๑๕ - ๒๕๑๖
๒๑.
 commander
น.อ.พยิน  สวัสดิบุตร
ปี พ.ศ.๒๕๑๖ - ๒๕๑๘
๒๒.
 commander
น.อ.วรนาท  อภิจารี
ปี พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๑๙
๒๓.
 commander
น.อ.กันต์  พิมานทิพย์
ปี พ.ศ.๒๕๑๙ - ๒๕๒๑
๒๔.
commander 
น.อ.ม.ร.ว.ศิริพงษ์  ทองใหญ่
ปี พ.ศ.๒๕๒๑ - ๒๕๒๔
๒๕.
 commander
น.อ.อมร  แนวมาลี
ปี พ.ศ.๒๕๒๔ - ๒๕๒๖
๒๖.
 commander
น.อ.อำพล  อินทรไทยวงศ์
ปี พ.ศ.๒๕๒๖ - ๒๕๒๙
๒๗.
 commander
น.อ.สมนึก  โชติยะปุตตะ
ปี พ.ศ.๒๕๒๙ - ๒๕๓๑
๒๘.
 commander
น.อ.พีระไพศาล  รัตนทัศนีย
ปี พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๒
๒๙.
 commander
น.อ.วีรวิท  คงศักดิ์
ปี พ.ศ.๒๕๓๒ - ๒๕๓๓
๓๐.
 commander
น.อ.ณรงค์ศักดิ์  สังขพงศ์
ปี พ.ศ.๒๕๓๓ - ๒๕๓๕
๓๑.
 commander
น.อ.ไศลดิษฐ์  สันตกุล
ปี พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗
๓๒.
 commander
น.อ.พุทฒิ  มังคละพฤกษ์
ปี พ.ศ.๒๕๓๗ - ๒๕๓๙
๓๓.
 commander
น.อ.คณิต  สุวรรณเนตร
ปี พ.ศ.๒๕๓๙ - ๒๕๔๑
๓๔.
commander 
น.อ.ประจิน  จั่นตอง
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ - ๒๕๔๒
๓๕.
 commander
น.อ.ภักดี  แสง-ชูโต
ปี พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๕
๓๖.
 commander
น.อ.ชัยพฤกษ์  ดิษยศริน
ปี พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๘
๓๗.
 commander
น.อ.ปรเมศร์  เกษโกวิท
ปี พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๐
๓๘.
 commander
น.อ.สฤษฎ์พงศ์  วัฒนวรางกูร
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ - ๒๕๕๒
๓๙.
 commander
น.อ.คงศักดิ์  จันทรโสภา
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๕
๔๐.
 commander
น.อ.ณรงค์  อินทชาติ
ปี พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
๔๑.
 commander
น.อ.กฤษฎา  สุพิชญ์
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๗
๔๒.
 commander 01 42
น.อ.ระวิน  ถนอมสิงห์
ปี พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
๔๓.
 commander 01 43
น.อ.วชิระพล  เมืองน้อย
ปี พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑
๔๔.
 commander 01 44
น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓
๔๕.
 commander 01 45
น.อ.เจริญ  วัฒนศรีมงคล
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๔๖.
commander 01 
น.อ.กฤษณะ  เปี่ยมศรี
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ - ปัจจุบัน