ตราสัญลักษณ์กองบิน ๑

Wing1 Logo mean

   ตราสัญลักษณ์กองบิน ๑ นั้นเป็นเครื่องหมายที่สื่อถึงความเป็นหนึ่งเดียวของกองบิน ๑ ที่เมื่อได้ปรากฎอยู่แห่งใดก็จะบ่งบอกความเป็นตัวตนของกองบิน ๑

อันประกอบด้วยสัญลักษณ์ที่สำคัญ ดังนี้

   1 สัญลักษณ์ รูปดาว อันประกอบด้วยกันทังหมด 12 ดวง
   2 สัญลักษณ์ รูปสายฟ้า
   3 สัญลักษณ์ รูปตราหมากรุก สีเหลือง-ดำ สลับกัน
   4 สัญลักษณ์ รูปเสือทะยาน ที่อยู่ตรงกลางตราสัญลักษณ์

line