Wing1 Logo

102sqdr  103sqdr  security 

ภารกิจ

กองบิน ๑ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ

มีผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

 

อ้างอิง: พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒

 

line