กองบิน ๑ ร่วมรับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

      ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับ บ.พระที่นั่ง จากท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
     ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา รับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Wingone 001  Wingone 002  Wingone 003

 

Wingone 005  Wingone 006  Wingone 007

Wingone 008  Wingone 009  Wingone 010

Wingone 011