กองบิน ๑ ร่วมรับ - ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

    ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับเครื่องบินพระที่นั่ง จากท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองทัพอากาศ มายังสนามบินกองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
      ในการนี้ นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ พร้อมด้วยคุณ เฉลิมวรรณ  วินัยชาติศักดิ์ รองประธานชมรม แม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ ข้าราชการกองบิน ๑ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารกอกาศกองบิน ๑ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาจังหวัดนครราชสีมา รับ - ส่งเสด็จฯ ณ สนามบิน กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

W1ng 001  W1ng 002  W1ng 003

W1ng 004  W1ng 005  W1ng 006

W1ng 007  W1ng 008  W1ng 010

W1ng 012  W1ng 013