header2021

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน “โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และปลุกจิตสำนึกของกำลังพล กองบิน ๑ ให้มีความรักสามัคคี
BD1 005

นาวาอากาศเอกวันชัย  แสนอุบล ประจำกองบิน ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องใน วันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี ๒๕๖๕ วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกปี ๖๔ ปี แห่งการกำเนิดฝนหลวงพระราชทาน เป็นวันที่พระราชสมเด็จ สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดำริที่จะคิดค้น วิจัย หาวิธีการทำ
C5m 001

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Bc6 001

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕
Br9 004

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ และพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ
Br8 011

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองเกียรติยศ จัดกิจกรรม เคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai Nation Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๕
C4n 004

นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ
B4n 005

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี,
Bi5 019

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมพิธี “รวมใจเทิดไท้ ๗๐ พรรษา มหาราชา” เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Bi3 003

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ร่วมกับหน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ
Bi2 004