header2021

ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ, กล่าวถวายพระพรชัยมงคล, ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน, พิธีลงนามถวายพระพร แสดงออกถึงความจงรักภักดี รวมถึงจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔
king birthday 280764 2

ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้กำลังพลกองบิน ๑ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับหน่วยงานราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วยการกำจัดวัชพืช สิ่งปฏิกูลและผักตบชวาตามลำน้ำ, คู, คลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
volunteer 030664 5

ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ นำข้าราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
queen suthida birthday 030664 2

สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ให้จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเจลแอลกอฮฮล์
    

WingOne 4

สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จทรงทอดพระเนตรการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี ในการนี้นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมรับเสด็จฯ และร่วมพิธีเปิดการรำบวงสรวงท้าวสุรนารี เพื่อเป็นการเทิดทูนและสดุดีวีรกรรมท้าวสุรนารี (คุณย่าโม)
วีรสตรีของจังหวัดนครราชสีมา

WingOne1 Ang1

เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ลานหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

father day 2563 4 4

ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ เสนาธิการกองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี, ร่วมพิธีวางพานพุ่ม และพิธีถวายบังคม ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

father day 2563 3 5

ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณช่องทางเข้า-ออก รวมถึงพื้นที่สาธารณะโดยรอบกองบิน ๑

father day 2563 2 1

ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

father day 2563 2

WingOne K1003

ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และครอบครัวกองบิน ๑ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๕ นครราชสีมา สภากาชาดไทย เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๓