กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “พี่ไม่รักหนูนะ”ภายใต้กิจกรรมหลัก “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกของทุกคน ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกันทำความสะอาด กำจัดขยะ ล้างท่อระบายน้ำ และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อลดประชากรหนู ไม่ให้เป็น แหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคหรือพาหะนำโรคต่าง ๆ
    โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๑ และกำลังพลกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณพื้นที่สโมสรทหารอากาศกองบิน ๑ ​เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


J 001  J 002  J 003

    

J 004  J 005  J 006

    

J 007  J 008  J 009

    

J 010  J 011  J 012