กองบิน ๑ จัดกิจกรรม “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี”

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “สามัคคีคือพลัง”ภายใต้กิจกรรมหลัก “ทัพฟ้า ร่วมใจภักดิ์ รักษ์สามัคคี” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย อีกทั้งเป็นการปลุกจิตสำนึกของทุกคน ให้รู้รักสามัคคี มีจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนและสังคมส่วนรวม เป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดขยะมูลฝอย และวัชพืชต่าง ๆ บริเวณพื้นที่แนวรั้วด้านในประตูช่องทางเข้า - ออก กองบิน ๑ 
     โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๑, เสนาธิการกองบิน ๑ และกำลังพลกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณประตูช่องทางเข้า - ออก กองบิน ๑ (ช่องทางจราจรที่ ๖) ​เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


Tp 001  Tp 002  Tp 003

Tp 004  Tp 005  Tp 006

Tp 007  Tp 008  Tp 009

Tp 010  Tp 011  Tp 012