กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

    นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ นำกำลังพลกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้าย วันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ดำเนินกิจกรรมร่วมกับส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย การทำความสะอาดแหล่งน้ำ, คูคลอง กำจัดสิ่งปฏิกูล, ผักตบชวา และเศษวัชพืชต่าง ๆ

   โดยมีนายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการ จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณคลองระบายน้ำ หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

Wh 001  Wh 002  Wh 003

Wh 004  Wh 005  Wh 006

Wh 007  Wh 008  Wh 009

Wh 010  Wh 011  Wh 012

Wh 013  Wh 014  Wh 015

Wh 016