กองบิน ๑ จัดกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๕

  นาวาอากาศเอก พศิน  สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมกิจกรรมป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน พระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๕ ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๑ เพื่อแสดงออกถึง ความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษา สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ
  และเป็นการป้องกันสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้ผู้ใด ล่วงละเมิด รวมถึงการน้อมนำพระราชดำรัส ไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน โดยมี คณะวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ จังหวัดนครราชสีมา และคณะ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 B4n 001  B4n 002  B4n 003

 

 B4n 005  B4n 006  B4n 007

 

 B4n 009  B4n 010  B4n 012

 

 B4n 014  B4n 016  B4n 018