กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

     นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้บังคับการกองบิน ๑ นำกำลังพลจิตอาสา กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทาน “โครงการจิตอาสาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และปลุกจิตสำนึกของกำลังพล กองบิน ๑ ให้มีความรักสามัคคี เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มีจิตสาธารณเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
     ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืช และขยะมูลฝอย โดยมี นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ดำรงค์ศักดิ์  ฟักขำ เสนาธิการกองบิน ๑, หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง, ข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และ ทหารกองประจำการ กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมฯ ณ บริเวณพื้นที่โดยรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กองบิน ๑, บริเวณโดยรอบอาคารชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ (หลังเก่า) และ บริเวณโดยรอบคลังจัดเก็บอุปกรณ์ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

 
 

      

BD1 001     BD1 002  BD1 004       

      

BD1 005     BD1 007  BD1 010       

      

BD1 014     BD1 015  BD1 017