กองบิน ๑ จัดอบรมจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย”

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ เข้ารับฟังการบรรยายจิตอาสา เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กองบิน ๑ มีความจงรักภักดี เทิดทูนพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ ตลอดจนมีจิตใจที่ตั้งมั่นในการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นที่พึ่งของสังคม มีความสมัครสมาน สามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
    โดยวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ ๓/๖๒ เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑
 ...

 

       WingOne1 King001  WingOne1 King002  WingOne1 King003

 

        WingOne1 King004  WingOne1 King005  WingOne1 King006

 

       WingOne1 King007  WingOne1 King008  WingOne1 King009

 

        WingOne1 King010