กองบิน ๑ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ประจำปี ๒๕๖๓

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วยข้าราชการ, ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และทหารกองประจำการกองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณช่องทางเข้า-ออก รวมถึงพื้นที่สาธารณะโดยรอบกองบิน ๑ ให้น่าอยู่ สะอาดตา อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการ ฯ กองบิน ๑ มีความรักใคร่ สามัคคี ประกอบกิจกรรม จิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เมื่อ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

 

 father-day-2563-2 1  father-day-2563-2 2  father-day-2563-2 3

 

  father-day-2563-2 4  father-day-2563-2 5  father-day-2563-2 6

 

 father-day-2563-2 7  father-day-2563-2 8  father-day-2563-2 9

 

 father-day-2563-2 10  father-day-2563-2 11