กองบิน ๑ รับเจลแอลกอฮอล์พระราชทาน

    สมเด็จพระน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ให้จังหวัดนครราชสีมา สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเจลแอลกอฮฮล์
    โดยมี นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔  ณ ห้องโถงศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๑ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

 

WingOne 1  WingOne 2  WingOne 3

 

  WingOne 4  WingOne 5  WingOne 6

 

 WingOne 7  WingOne 8