header2021

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยสนับสนุนกำลังพล เพื่อร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ
WH 002

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๖๕ ประกอบด้วยการให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง การบริการเครื่องดื่ม การบริการด้านการแพทย์ และการซ่อมแซมยานพาหนะ ฯ
So 005

จากเหตุการณ์วาตภัย ทำให้ต้นไม้โค่นล้มทับบ้านเรือนประชาชน บริเวณพื้นที่บ้านโนนพัฒนา ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมาได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้ ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ได้มอบหมายให้ ศบภ.บน.๑ ลงพื้นที่สำรวจ
Re 004

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนฯ โดยบรรจุน้ำใส่ถังกักเก็บ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร
Wer 006

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
Qii 001

นาวาอากาศเอก สิทธิพล  ป้อมตรี ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม COPE TIGER 2022 ฝ่ายกองทัพอากาศไทย พร้อมด้วย Col David kok (นาวาอากาศเอก เดวิด ก๊อก) ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม ฯ ฝ่ายกองทัพอากาศสาธารณรัฐสิงคโปร์, Col John Gallemore (นาวาอากาศเอก จอห์น แกลมอล) ผู้แทนผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกผสม ฯ ฝ่ายกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา
IIA 4

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
Pf 001

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนฯ
Gk 004

เนื่องจากระบบผลิตน้ำประปาของชุมชนบ้านโกรกเดือนห้า เทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาแจกจ่ายตามครัวเรือน มีไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ “ใจถึงใจ ไปทันที”
Ti 001

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก พศิน สมบัติทวี รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ภายใต้กิจกรรม “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามนโยบายของรัฐบาล และผู้บัญชาการทหารอากาศ
Sup 001