header2021

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจ พื้นที่ จำนวน ๑ คัน, รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๑ คัน
Br3 008

นาวาอากาศเอก กฤษณะ  เปี่ยมศรี ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพล และยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในเขตพื้นที่อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา โดยนำกำลังพล จำนวน ๓๕ คน รถยนต์สำรวจพื้นที่ จำนวน ๑ คัน รถบรรทุกยกสูง จำนวน ๒ คัน และเรือยนต์ท้องแบน จำนวน ๒ ลำ 
Br2 007

เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชุมพวง อำเภอชุมพวงฯ ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมสูง
Bi9 004

เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “โนรู” ทำให้ฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ระดับน้ำในแม่น้ำสายต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น ล้นตลิ่งและไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย ฯ ประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ประสบปัญหาในการดำรงชีวิต บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมสูง 
Bi8 005

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ พร้อมด้วย คุณ วสุมา  วัฒนศรีมงคล ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๑ และข้าราชการ นำหน่วยมิตรประชากองบิน ๑ ช่วยเหลือประชาชน และจัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
B8n 022

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพลพร้อมเครื่องมือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขยะมูลฝอย และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและไหลได้ สะดวก ณ บริเวณคลองบ้านโป่งแดง
Bi7 002

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพลพร้อมเครื่องมือ ร่วมกับสำนักงาน เทศบาลตำบลสูงเนิน ดำเนินการลอกคลอง กำจัดวัชพืช ขยะมูลฝอย และสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและไหลได้ สะดวก
B7n 002

นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย มณฑลทหารบก ที่ ๒๑, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา,
B5n 001

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และเทศบาลตำบลขามทะเลสอ
explore the area 01

ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยสนับสนุนกำลังพล เพื่อร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ
WH 002