กองบิน ๑ ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค

   นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ นำกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และรถบรรทุกน้ำขนาด ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ คัน เข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค เนื่องจากปริมาณน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาของหมู่บ้านมีไม่เพียงพอ ระบบประปาไม่สามารถจ่ายน้ำตามครัวเรือนได้ตามปกติ
    ในการนี้ กองบิน ๑ ได้สนับสนุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โดยนำน้ำประปาสะอาด จำนวน ๒ เที่ยว ๑๒,๐๐๐ ลิตร แจกจ่ายให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบ และดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ จำนวน ๑๒ เที่ยว ๗๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อนำ ไปบรรจุลงถังกักเก็บน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาฯ ณ บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ ๕ ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

 

Wing1 W1  Wing1 W2  Wing1 W3

 

Wing1 W4  Wing1 W5  Wing1 W6

 

Wing1 W7