กองบิน ๑ สนับสนุนการฟื้นฟูสภาพโรงเรียนบ้านท่าแดง หลังเหตุการณ์อุทกภัยกลับสู่ภาวะปกติ

      นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู สภาพโรงเรียน หลังเหตุการณ์อุทกภัยกลับสู่ภาวะปกติ โดยทำความสะอาดอาคารเรียน ฉีดล้างถนน กำจัดขยะมูลฝอย และขนย้ายสิ่งของ เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่าแดง ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖  

RE 001  RE 002  RE 003

 

RE 004  RE 005  RE 009