กองบิน ๑ สนับสนุนน้ำให้กับประปาชุมชนบ้านโกรกเดือนห้า

    เนื่องจากระบบผลิตน้ำประปาของชุมชนบ้านโกรกเดือนห้า เทศบาลตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำดิบที่ใช้สำหรับผลิตน้ำประปาแจกจ่ายตามครัวเรือน มีไม่เพียงพอ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว ได้รับผลกระทบ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ “ใจถึงใจ ไปทันที”
    ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำประปาให้กับเทศบาลตำบลสุรนารี ฯ โดยบรรจุใส่บ่อกักเก็บน้ำของชุมชน ในเบื้องต้น จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ อีกทั้งบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนต่อไป เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

 

Ti 001  Ti 002  Ti 003

Ti 004  Ti 005  Ti 006

Ti 007  Ti 008