กองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนฯ โดยบรรจุน้ำใส่ถังกักเก็บ จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

Gk 001  Gk 002  Gk 003

Gk 004  Gk 005  Gk 006

Gk 007  Gk 008