กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคลอง

    ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่ม ประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
   โดยสนับสนุนกำลังพล ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะ เศษกิ่งไม้ และวัชพืช ในพื้นที่ลำตะคอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ส่งเสริมให้ลำตะคองเป็นคลองสวย น้ำใส และไหลสะดวก ณ บริเวณสะพานซอยสำโรงจันทร์ ซอยตรอกสำโรงจันทร์ เทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

 

Pf 001  Pf 002  Pf 003

Pf 004  Pf 005  Pf 006

Pf 007  Pf 008