กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด และโคราชไม่ท่วมไม่แล้ง
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคลอง

  ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว
  โดยสนับสนุนกำลังพล เพื่อร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะ เศษกิ่งไม้ และวัชพืช ในพื้นที่ ลำตะคอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ส่งเสริมให้ลำตะคองเป็นคลองสวย น้ำใส และไหลสะดวก ณ บริเวณลำตะคอง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๗ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

Qii 001  Qii 002  Qii 003

Qii 004  Qii 005  Qii 006

Qii 010  Qii 011  Qii 012