กองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาดให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สั่งการให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ สนับสนุนน้ำสะอาด ให้กับโรงเรียนบ้านโกรกเดือนห้า ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ส่งผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนฯ โดยบรรจุน้ำใส่ถังกักเก็บ จำนวน ๑๘,๐๐๐ ลิตร อีกทั้งช่วยเหลือชุมชนใกล้เคียง ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

Wer 001  Wer 002  Wer 003

Wer 004  Wer 005  Wer 006