กองบิน ๑ ร่วมกิจกรรมโคราชเมืองสะอาด และโคราชไม่ท่วมไม่แล้ง เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคลอง

      ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดนโยบายระยะเร่งด่วน ในการขับเคลื่อนนโยบาย “โคราชเมืองสะอาด และ โคราชไม่ท่วมไม่แล้ง” กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ โดยการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง
     ในการนี้ นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว โดยสนับสนุนกำลังพล เพื่อร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ขยะ เศษกิ่งไม้ และวัชพืช ในพื้นที่ลำตะคอง เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการระบายน้ำ ส่งเสริมให้ลำตะคองเป็นคลองสวย น้ำใส และไหลสะดวก ณ บริเวณลำตะคอง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

 

WH 001  WH 002  WH 003

WH 004  WH 005  WH 006

WH 007  WH 008  WH 009