ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง เพื่อวางแผนป้องกันหากเกิดอุทกภัย

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ มอบหมายให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๑ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง บริเวณพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลตำบลบ้านใหม่ และเทศบาลตำบลขามทะเลสอ

    โดยใช้โดรน DJI ทำการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อนำข้อมูลมาประชุมวางแผนป้องกันหากเกิดอุทกภัย ในเขตลุ่มน้ำลำตะคอง ตั้งแต่บริเวณตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ ถึงเขื่อนขามเฒ่า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา ฯ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งในช่วงฤดูฝน เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

Oc 001  Oc 002  Oc 003

Oc 004  Oc 005  Oc 006

Oc 004  Oc 005  Oc 006

Oc 010  Oc 011  Oc 013

Oc 010  Oc 011  Oc 013