กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลรื้อถอน และทำความสะอาดสถานที่
ซึ่งเคยใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙

  นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ประกอบด้วย มณฑลทหารบก ที่ ๒๑, สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๕ นครราชสีมา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา, โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และเทศบาลตำบลปรุใหญ่ ทำการรื้อถอนเตียงนอน, วัสดุ, อุปกรณ์ และทำความสะอาดสถานที่ ซึ่งเคยใช้เป็นโรงพยาบาลสนามในการรักษาผู้ป่วยโควิด-๑๙
  โดยมี นายภูมิสิทธิ์  วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา อำนวยการรื้อถอนฯ ดังกล่าว ณ อาคารลิปตพัลลภ สนามกีฬา เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา เพื่อคืนพื้นที่ให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย สำหรับเตรียมพร้อม ในการฝึกซ้อมนักกีฬา และกิจกรรมการแข่งขันกีฬารายการต่าง ๆ ต่อไป เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

 B5n 001  B5n 002  B5n 003

 

 B5n 004  B5n 005  B5n 006

 

 B5n 007  B5n 008  B5n 009

 

 B5n 011  B5n 015  B5n 016