กองบิน ๑ สนับสนุนกำลังพลกำจัดวัชพืชในลำคลอง และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

    นาวาอากาศเอก เจริญ  วัฒนศรีมงคล ผู้บังคับการกองบิน ๑ ให้การสนับสนุนกำลังพลพร้อมเครื่องมือ ดำเนินการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา ขยะมูลฝอย และสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและไหลได้ สะดวก ณ บริเวณคลองบ้านโป่งแดง เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๖๕

 

 Bi7 002  Bi7 003  Bi7 005

 

 Bi7 007  Bi7 009  Bi7 010