กองบิน ๑ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ

    นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย เป็นการอบรมบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

   โดยมีนายวะราวุฒิ สุวรรณปะเถาว์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเตย และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนบ้านคลองเตย

 

reconciliation 1  reconciliation 2  reconciliation 3

 

  reconciliation 4  reconciliation 5  reconciliation 6

 

 reconciliation 7  reconciliation 8