header2021

กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๑ จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้แก่ข้าราชการ และทหาร กองประจำการ กองบิน ๑ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “โครงการกองพันสีขาว” ซึ่งมีคณะวิทยากร จากสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาจาก เป็นผู้บรรยายให้ความรู้
Oc 011

นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม ป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕
OpN 012

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิด - ปิดอบรมวิชาชีพการบูรณะซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเบื้องต้น ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมฯ
    

Wing1 S5

คุณ​วสุมา  วัฒนศรีมงคล​ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๑ พร้อมสมาชิกชมรม​ฯ​ มอบอุปกรณ์​กีฬา​ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ​ผู้ติดยาเสพติด ฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ​ "หนึ่งน้ำใจ ​เพื่อวันใหม่สู่สังคม" ของชมรมฯ​ เนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์​ของการเล่นกีฬา ที่ช่วยสร้างภูมิต้านทานการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ​
    

Wing1 w6

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อรับฟังชี้แจงผลการดำเนินงาน ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติต่างๆ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีประสิทธิภาพ

visited rehabilitation center for drug addicts 12

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ เสนาธิการกองบิน ๑ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ ฯ เข้าร่วม “โครงการกำลังพลกองบิน ๑ ปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ วิหารพระพุทธทีปังกร กองบิน ๑ 

WingOne1 106

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการสายวิทยาการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

WingOne1 1012

เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ รวมถึงครอบครัว ให้ตระหนักถึงโทษและพิษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
                                                                                                                    WingOne1 R006

นางนิชัญญา  ศรีเนตร์ หัวหน้ากลุ่มงานงานเสพติดและสุขภาพจิต เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑

Aw one 006

น.ส.สุชาดา  ทิมอุดม อนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะฯ เดินทางมาตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑

quality certificates for drug 1