header2021

นาวาอากาศเอก พีรภัทร  เกศวยุธ รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ “ห่างกันอย่างเข้าใจ ครอบครัวยุคใหม่ รู้ป้องกันภัยยาเสพติด” ประจำปี ๒๕๖๖ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองพลวง เพื่อเป็นการลดปัญหา และเป็นเกราะป้องกันยาเสพติดในเบื้องต้น เสริมสร้างการมีจิตสำนึกที่ดี และรู้จักป้องกันยาเสพติด
Pp4 9

นาวาอากาศเอก เพชรเดช  เพชรช่วย รองผู้บังคับการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และการมีส่วนร่วม ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก สร้างความตื่นตัวป้องกันกำลังพลโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในด้านการเสพ การค้าหรือการมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
E3a 001