header2021

เจ้ากรมแพทย์ทหารอากาศ และคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยราชการสายวิทยาการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยตรวจเยี่ยมพื้นที่โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑

WingOne1 1012

เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองบิน ๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ รวมถึงครอบครัว ให้ตระหนักถึงโทษและพิษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
                                                                                                                    WingOne1 R006

นางนิชัญญา  ศรีเนตร์ หัวหน้ากลุ่มงานงานเสพติดและสุขภาพจิต เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑

Aw one 006

น.ส.สุชาดา  ทิมอุดม อนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และคณะฯ เดินทางมาตรวจรับรองคุณภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑

quality certificates for drug 1

น.อ.จักรพันธ์  สุขแสงดาว รอง ผบ.บน.๑ นำ ขรก.บน.๑ เข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก ให้ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ วัดยองแยง ต.หนองระเวียง อ.เมืองนครราชสีมา จว.นครราชสีมา

dharma creates drug immunity 15

น.อ.วชิระพล  เมืองน้อย รองหัวหน้าคณะทำงาน สน.ศอ.ปส.ทอ. เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทอ. เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค.๖๓โดยมี น.อ.จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑, น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ และ หน.นขต.บน.๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม บก.บน.๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

check and follow up 8

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการล้างเครื่องปรับอากาศให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค.๖๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

open vocational training 2

น.อ.ฉลองชัย  ใยไหม เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการเดินสายไฟภายในอาคาร ระหว่าง วันที่ ๒๕ - ๒๙ พ.ย.๖๒ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๕ พ.ย.๖๒ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑  ...

thvocational training 2

น.อ.จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผบ.บน.๑ มอบหมายให้ ผกร.บก.บน.๑ จัดนิทรรศการเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้คำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด”
เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๒ ณ บริเวณห้องโถงชั้น ๑ บก.บน.๑ ...

Exhibition 1

น.อ.จักรพันธ์ สุขแสงดาว เสธ.บน.๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการซ่อมรถจักรยานยนต์ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิ.ย.๖๒ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บน.๑ ...

training 2