กองบิน ๑ จัดอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

    นาวาอากาศเอก พิศาล  วินัยชาติศักดิ์ เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและการมีส่วนร่วม ป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนพัฒนาเจตคติของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้ตระหนัก ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด ป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด

     โดยมี นายสุรเดช  มีชัย ผู้อำนวยการศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรม และป้องกันยาเสพติด สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ หอประชุมจันทรุเบกษา กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

 

OpN 001  OpN 002  OpN 003

OpN 004  OpN 005  OpN 006

OpN 007  OpN 008  OpN 009

OpN 010  OpN 011