เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการล้างเครื่องปรับอากาศ

  นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมวิชาชีพ สาขาการล้างเครื่องปรับอากาศให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะฝีมือ สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑  ...

 

open-vocational-training 1 open-vocational-training 2 open-vocational-training 3

open-vocational-training 4 open-vocational-training 5 open-vocational-training 6