สำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน
ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบิน ๑

    นาวาอากาศเอก วชิระพล  เมืองน้อย รองหัวหน้าคณะทำงานสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพอากาศ เเละคณะฯ เดินทางมาตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓

   โดยมี นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน ๑, นาวาอากาศเอก ฉลองชัย  ใยไหม เสนาธิการกองบิน ๑ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๑ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม กองบังคับการ กองบิน ๑ และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๑ ...

 

 check-and-follow-up 1  check-and-follow-up 2  check-and-follow-up 3

 

  check-and-follow-up 4  check-and-follow-up 5  check-and-follow-up 6

 

 check-and-follow-up 7  check-and-follow-up 8  check-and-follow-up 9

 

 check-and-follow-up 10  check-and-follow-up 11