กองบิน ๑ จัดโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด

    นาวาอากาศเอก จักรพันธ์  สุขแสงดาว รองผู้บังคับการกองบิน ๑ นำข้าราชการ กองบิน ๑ เข้าร่วมโครงการธรรมะสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันเชิงรุก ให้ข้าราชการมีความรู้และความเข้าใจถึงโทษของยาเสพติด และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
   โดยมี นายสุรเดช  มีชัย ผู้อำนวยการศูนย์อบรมพัฒนาคุณธรรมและป้องกันยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ และนาวาอากาศตรีหญิง จิรภัทร์  ศักดิ์สิทธิ์ รักษาการนายทหารพยาบาล โรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๑ ทำหน้าที่วิทยากรอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด แก่ข้าราชการกองบิน ๑ ณ วัดยองแยง ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
...

 

 dharma-creates-drug-immunity 1  dharma-creates-drug-immunity 2  dharma-creates-drug-immunity 3

 

  dharma-creates-drug-immunity 4  dharma-creates-drug-immunity 5  dharma-creates-drug-immunity 6

 

 dharma-creates-drug-immunity 7  dharma-creates-drug-immunity 8  dharma-creates-drug-immunity 9

 

 dharma-creates-drug-immunity 10  dharma-creates-drug-immunity 11  dharma-creates-drug-immunity 12

 

 dharma-creates-drug-immunity 13  dharma-creates-drug-immunity 14  dharma-creates-drug-immunity 15